Olga's Gallery


Boris Kustodiyev. Reading of the Manifest. 1908-1909. Oil on canvas. The Art Museum of Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russia. [Order a Print]

Boris Kustodiyev. Reading of the Manifest.

Back to Boris Kustodiyev's Page

Home        Artist Index        Country Index