Olga's Gallery


Ivan Kramskoy. Portrait of V. Voyeykova. 1867. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.

Ivan Kramskoy. Portrait of V. Voyeykova.

Back to Ivan Kramskoy's Page

Home        Artist Index        Country Index