Olga's Gallery

Ivan Kramskoy - Portrait of V. Voyeykova.

1867. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.

Ivan Kramskoy. Portrait of V. Voyeykova.

Back to Ivan Kramskoy's Page