Olga's Gallery

Constantin Korovin


Portrait of Z. Pertseva.

1921. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Constantin Korovin. Portrait of Z. Pertseva.