Olga's Gallery

Constantin Korovin - Portrait of Nikolay Chichagov.

1902. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Constantin Korovin. Portrait of Nikolay Chichagov.

Back to Constantin Korovin's Page