Olga's Gallery

Constantin Korovin - Portrait of Sofia Golitsyna.

1886. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Constantin Korovin. Portrait of Sofia Golitsyna.

Back to Constantin Korovin's Page