Olga's Gallery

Gustav Klimt - Park.

1909-10. 110.5 x 110.5 cm. The Museum of Modern Arts, New York, NY, USA.

Gustav Klimt. Park.

Back to Gustav Klimt's Page