Olga's Gallery

Gustav Klimt


Hope I.

1903. Oil on canvas. 189.2 x 67 cm. National Gallery of Canada, Ottawa, Canada.

Gustav Klimt. Hope I.