Olga's Gallery

Orest Kiprensky


Portrait of V. S. Sheremetyev.

1825. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Orest Kiprensky. Portrait of V. S. Sheremetyev.