Olga's Gallery

Orest Kiprensky


Portrait of D. N. Khvostova.

1814. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Orest Kiprensky. Portrait of D. N. Khvostova.