Olga's Gallery

Orest Kiprensky - Portrait of Alexander Pushkin.

1827. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery. Moscow, Russia. More.

Orest Kiprensky. Portrait of Alexander Pushkin.

Back to Orest Kiprensky's Page