Olga's Gallery

Russian Icon - St. Paraskeva Pyatnitsa.

16th century. Rostov-Suzdal school. 67 x 54 cm. Nationalmuseum, Stockholm, Sweden.

Russian Icon. St. Paraskeva Pyatnitsa.

Back to Russian Icons's Page