Olga's Gallery

Matthias Grünewald - The Small Crucifixion.

c.1510. Oil on panel. The National Gallery of Art, Washington DC, USA. More.

Matthias Grünewald. The Small Crucifixion.

Back to Matthias Grünewald's Page