Olga's Gallery

Pavel Fedotov - Portrait of F. Ye. Yakovlev.

1846-47. Oil on cardboard, 21 x 17 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Pavel Fedotov. Portrait of F. Ye. Yakovlev.

Back to Pavel Fedotov's Page