Olga's Gallery


Pavel Fedotov. Portrait of F. Ye. Yakovlev. 1846-47. Oil on cardboard, 21 x 17 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Pavel Fedotov. Portrait of F. Ye. Yakovlev.

Back to Pavel Fedotov's Page

Home        Artist Index        Country Index