Olga's Gallery


Mstislav Dobuzhinsky. October Idyll. 1905. Illustration from the magazine "Zhupel" No.2, 1905. Order a Poster or Print

Mstislav Dobuzhinsky. October Idyll.

Back to Mstislav Dobuzhinsky's Page

Home        Artist Index        Country Index