Olga's Gallery

Mstislav Dobuzhinsky


October Idyll.

1905. Illustration from the magazine "Zhupel" No.2, 1905.

Mstislav Dobuzhinsky. October Idyll.