Olga's Gallery

Correggio - Apostle Simon. Detail.

1520-1524. Fresco. San Giovanni Evangelista, Parma, Italy. More.

Correggio. Apostle Simon. Detail.

Back to Correggio's Page