Olga's Gallery


Correggio. Apostle Simon. Detail. 1520-1524. Fresco. San Giovanni Evangelista, Parma, Italy. More.

Correggio. Apostle Simon. Detail.

Back to Correggio's Page

Home        Artist Index        Country Index