Olga's Gallery

Correggio - Three Graces. View of the ceiling. Detail.

c.1519. Fresco. San Paolo Camera, Parma, Italy. More.

Correggio. Three Graces. View of the ceiling. Detail.

Back to Correggio's Page