Olga's Gallery

Vladimir Borovikovsky


Portrait of M. I. Lopukhina.

1797. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vladimir Borovikovsky. Portrait of M. I. Lopukhina.